Dokument

Integritetspolicy

Drog och mobbingpolicy

Policys för Gislaved Badmintonklubb avseende droger och mobbing

Gislaved Badminton antager härmed nedan angiven policys i syfte att bekämpa och motverka användning av droger och mobbing, bland framförallt ungdomar under 18 år verksamma inom Gislaved Badmintonklubb.

Drogpolicy

Klubbens ambition i det förebyggande syftet skall vara att göra klubbens
ungdomar uppmärksamma på drogers risker och nedsättande prestations-
möjligheter, detta via information i samband med träning/tävling.

Klubben skall också hålla ”ett vakande” öga på medlemmarnas beteende
inom såväl klubbens tränings/tävlingstillfällen samt även vid andra tillfällen
då klubbverksamhet föreligger.

Klubbmedlemmar som inom klubbens tränings/tävlingsverksamhet samt
under sin ”fritid” på ett anmärkningsvärt sätt nyttjar eller är påverkad av
droger skall som första åtgärd informeras om sin situation och om det
gäller träning/tävling förvisas hem. Vid upprepade tillfällen skall klubben
ledare ta kontakt med medlemmens föräldrar.

Vid festligheter arrangerade av klubben eller där klubbmedlemmar repre-
senterar skall en måttlighet gälla vad alkohol beträffar och av ungdomar
under18 år vara helt förbjuden.

Mobbingpolicy

Gislaved badmintonklubb tar helt avstånd från mobbing i alla dess former.
Klubben skall likväl som vid droginformation ge information om all form
av mobbing, medlemmar emellan samt den form av mobbing som kan
kallas ”duglighetsmobbing”. Med detta menas att en spelare inom bad-
mintonklubbens träningstillfällen är likvärdig oavsett duglighet och kunnande
inom sporten.
Vid uttagningar till lagspel skall om ”toppning” krävs alla berörda väl in-
formeras om varför detta sker och på detta vis ej utgöra någon ovisshet
varför inte alla kan spela.

Alla i klubben verkande tränare/ledare samt styrelsen skall delgivas
drog-och mobbingpolicyn och skrifligen kvittera densamma.
Såväl drog- som mobbingpolicyn skall fortlöpande diskuteras och prövas
av styrelsen samt finnas med som en punkt på årsmötets dagordning.

Antages härmed ånyo
Gislaved 2010-05-12
Styrelsen GBMK

Wåge Josefsson ordf. Sten Eliasson kassör
Birgitta Josefsson sekr. Bo Sjören ledam.
Jonas Molander ledam. Terhi Pitkämäki ledam.